Alfa4all

Taalwetenschap

Niveau:    BA2

EC:            5

Looptijd:
februari – april 2023

Docent(en): Afra Klarenbeek (cursus najaar 2022)  en Jimmy van Rijt (cursus voorjaar 2023)
(Tilburg University)

Korte beschrijving van de inhoud van de module
In deze module maak je kennis met de taalwetenschap en belangrijke subdisciplines daarvan. We benaderen de taalwetenschap vanuit vier overkoepelende perspectieven op taal: een systeemperspectief (hoe zit taal in elkaar als systeem?), een historisch perspectief (hoe en waarom verandert taal?), een sociaal perspectief (hoe werkt taal in sociale contexten?) en een cognitief perspectief (wat is de relatie tussen taal en cognitie?). De nadruk ligt in de cursus op het systeemperspectief. In de cursus komen ook onderwijsgerelateerde onderwerpen, zoals ideeën over spelling, grammaticaonderwijs en dyslexie aan bod.

Per deelonderwerp lees je literatuur en maak je analyseopdrachten die je ook inlevert. Veel casussen die je gaat analyseren zijn gekoppeld aan het onderwijs. Aan het eind van de cursus maak je een schriftelijke toets.

Doelen

 1. De student herkent de in deze cursus behandelde fonologische, morfologische, syntactische en semantische eigenschappen van het Nederlands en kan deze analyseren met behulp van het begrippenapparaat uit Taal en Taalwetenschap (Systeemperspectief);
 2. De student heeft op hoofdlijnen inzicht in de wijze waarop het Nederlands zich vanaf het Oudnederlands heeft ontwikkeld tot nu en kan die ontwikkeling duiden met behulp van relevante taalkundige concepten (Historisch perspectief);
 3. De student heeft inzicht in de relatie tussen taal(gebruik) en sociale factoren en kan die relatie beschrijven op basis van concepten uit de pragmatiek en de sociolinguïstiek (Sociaal perspectief);
 4. De student heeft inzicht in cognitieve processen die van belang zijn bij taalontwikkeling en -productie en kan die beschrijven met gebruikmaking van relevante taalkundige concepten (Cognitief perspectief).

De student kan wetenschappelijke (i.c. taalkundige en taalkundig-didactische) literatuur kritisch lezen en evalueren en waar mogelijk relateren aan de termen en concepten uit Taal en Taalwetenschap.

Werkvormen

 • Wekelijkse opdrachten met schriftelijke feedback
 • Interactieve (online) colleges
 • Wekelijks online vragenuur via BigBlueButton
 • Indien mogelijk: eerste en laatste college op locatie (nader te bepalen)

Toetsing

 1. Je maakt alle analyseopdrachten voor AVV (aan voorwaarden voldaan). De inhoud van de analyseopdrachten kan getoetst worden in het schriftelijk tentamen.
 2. Schriftelijk tentamen over de gelezen hoofdstukken uit Baker et al. (2013), de behandelde artikelen, de college-inhouden en de analyseopdrachten. De analyseopdrachten dienen allemaal voorafgaand aan het tentamen voldaan te zijn.

Slagingsvoorwaarden
Om voor de cursus te slagen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. Je haalt minimaal een 5,5 voor het schriftelijk tentamen
 2. Je hebt een AVV voor alle analyseopdrachten (ingangseis voor schriftelijk tentamen)

Herkansing

 • Als je lager dan een 5,5 voor het tentamen haalt, is er aan het eind van het semester een hertentamen.
 • Als er analyseopdrachten ingeleverd worden die niet aan de voorwaarden voldoen, dan mogen die eenmaal opnieuw ingeleverd worden op basis van feedback om tot een verbeterde versie te komen.

Collegedag
De collegedag zal in nader overleg met de studenten bepaald worden.

Literatuur

– Aan te schaffen: Baker, Don & Hengeveld (2013). Taal en taalwetenschap. Wiley-Blackwell

– Daarnaast vanaf week 3 artikelen zoals weergegeven bij de weekmappen in Moodle (wordt bekend gemaakt bij aanvang van de module).