Alfa4all

Taalwetenschap

Niveau:    BA2
EC:            5
Looptijd: februari t/m april 2022

Docent(en): Jimmy van Rijt (Tilburg University)

Korte beschrijving van de inhoud van de module
In deze module maak je kennis met de Taalwetenschap en belangrijke subdisciplines daarvan. De taalwetenschap houdt zich onder andere bezig met het beschrijven van taalsystemen, het analyseren van taalgebruik in verschillende contexten en het bestuderen van taalverandering. In de cursus komen ook onderwijsgerelateerde onderwerpen, zoals ideeën over spelling, grammatica-onderwijs en dyslexie aan bod.

Per deelonderwerp lees je literatuur en maak je analyseopdrachten die je ook inlevert. Veel casussen die je gaat analyseren zijn gekoppeld aan het onderwijs. Aan het eind van de cursus maak je een mondelinge toets.

Doelen
1. De student herkent de in deze cursus behandelde syntactische, morfologische, en semantische eigenschappen van het Nederlands en kan deze op taalkundige wijze analyseren.
2. De student kent het basisbegrippenapparaat van de taalwetenschap zoals dat aan bod komt in Taal en Taalwetenschap en kan dat apparaat toepassen op het Nederlands.
3. De student kan wetenschappelijke (i.c. taalkundige) literatuur kritisch lezen en evalueren.

Werkvormen
– Wekelijkse opdrachten met schriftelijke feedback (eerste twee weken 2x per week)
– Wekelijks online vragenuur via BigBlueButton
– Indien mogelijk en gewenst door studenten: bijeenkomst op locatie
– Waar nodig: extra training via Wordwall
– Waar nodig: meerkeuzevragen voor elkaar maken via Peerwise

Toetsing
1. Je maakt alle analyseopdrachten voor AVV (aan voorwaarden voldaan). Een analyseopdracht naar keuze herschrijf je voor een cijfer. Het cijfer van de op basis van feedback herschreven analyseopdracht weegt 50% mee.
2. Toets over gelezen hoofdstukken uit Taal en taalwetenschap (2013), en daarnaast de kennis uit de aanvullende literatuur. Het mondeling bevat zowel kennisvragen als toepassingsvragen. Het mondelinge tentamen telt voor 50% van het eindcijfer voor het vak.

Slagingsvoorwaarden
Om voor de cursus te slagen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:
1. Je haalt minimaal een 5,5 voor het mondelinge tentamen
2. Je hebt een AVV voor alle analyseopdrachten.
3. Je haalt minimaal een 5,5 voor het gemiddelde van de zes analyseopdrachten.

Herkansing
– Als je lager dan een 5,5 voor het tentamen haalt, is er aan het eind van het semester een hertentamen.
– Als je lager dan een 5,5 voor de herschreven analyseopdracht haalt, herschrijf je een andere analyseopdracht op basis van de feedback.
– Als je niet voor alle analyseopdrachten een AVV hebt, dan krijg je een grote herkansingsopdracht waarin je een uitgebreide taalwetenschappelijke analyse van de Nederlandse taal maakt. Hierin laat je alle taalwetenschappelijke subdisciplines van de module aan bod komen. De herkansingsopdracht zal minimaal 5000 woorden bevatten.

Literatuur
– Aan te schaffen: Baker, Don & Hengeveld (2013). Taal en taalwetenschap. Wiley-Blackwell
– Daarnaast vanaf week 3 artikelen zoals weergegeven bij de weekmappen in Moodle