Alfa4all

Lezen en schrijven nader onderzocht

Niveau BA2
EC 5

Docent(en)
Afra Klarenbeek en Janneke van der Loo (Tilburg University)

Looptijd
week van 15 november 2024 – 1 februari 2025
week van 15 april – 1 juli 2025

Korte beschrijving van de inhoud van de module
Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd als je een tekst (goed) leest? Wat is ervoor nodig om een goede tekst te kunnen schrijven? Deze vragen zijn relevanter dan ooit. Goed kunnen lezen en schrijven is cruciaal voor school- en studiesucces. Toch zien we dat de Nederlandse scholieren en studenten nog niet hun volledige potentieel benutten: zo laten de PISA-resultaten bijvoorbeeld zien dat de leesvaardigheid van Nederlandse middelbare scholieren steeds verder afneemt en klagen docenten in het hoger onderwijs over het niveau van schrijfvaardigheid van hun studenten. In dit vak bestuderen we lees- en schrijfvaardigheid vanuit cognitief en sociaalpsychologisch perspectief. We duiken dieper in lees- en schrijfprocessen, we onderzoeken hoe lees- en schrijfvaardigheid zich ontwikkelt vanaf de adolescentie, kijken naar verschillen tussen online en ‘offline’ lees- en schrijfvaardigheid en maken ook de stap naar effectief lees- en schrijfvaardigheidsonderwijs.

Doelen
De student kan:

 • modellen en theorieën voor lezen en schrijven beschrijven, uitleggen en verklaren;
 • de ontwikkeling van lees- en schrijfvaardigheid bij adolescenten uitleggen en verklaren;
 • aan de hand van de inzichten vanuit de theorie/onderzoek lees- en schrijfvaardigheidsonderwijs analyseren en evalueren.

Werkvormen

 • Wekelijkse opdrachten met (schriftelijke) feedback
 • Wekelijks online vragenuur via BigBlueButton
 • Twee online colleges.

Toetsing

 • Je maakt alle wekelijkse opdrachten voor AVV (aan voorwaarden voldaan).
 • Mondeling tentamen over de behandelde literatuur. Het mondeling bevat zowel kennisvragen als toepassingsvragen. Het mondelinge tentamen telt voor 60% van het eindcijfer voor het vak.
 • Individuele opdracht.

Opdracht – Analyse-opdracht Lesmethode leesvaardigheid: (hoe) wordt de theorie in praktijk gebracht?

 • Wat zijn effectieve leesstrategieën
 • Wat is effectieve leesinstructie?
  Bekijk een hoofdstuk Lezen uit methode A en B.
 • Wat zie je (niet) terug in de hoofdstukken over de door jou beschreven leesstrategieën en instructie.
 • Welke methode zou jouw voorkeur hebben als je zelf zou lesgeven aan 3V? Motiveer je antwoord.

Slagingsvoorwaarden
Om voor de cursus te slagen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je hebt voor de wekelijkse opdrachten aan alle voorwaarden voldaan
 • Je haalt minimaal een onafgeronde 5,5 voor het mondelinge tentamen.
 • Je haalt minimaal een onafgeronde 5,5 voor de analyse-opdracht.

Herkansing

 • Als je lager dan een 5,5 voor het tentamen haalt, is er aan het eind van het semester een hertentamen.
 • Als je lager dan een 5,5 voor de analyse-opdracht haalt, heb je twee mogelijkheden om de opdracht te herkansen:
  a. je herschrijft je eerste versie en kunt maximaal een 6 halen;
  b. je voert een volledig nieuwe analyse-opdracht uit.

Wekelijkse opdrachten: iedere week krijg je van de docenten te horen of je opdracht aan de voorwaarden voldoet. Is dit niet het geval, dan heb je de mogelijkheid je opdracht in de daarop volgende week aan te passen / te herkansen.

Literatuur
Artikelen zoals weergegeven in Moodle.