Alfa4all

Inleiding Syntaxis

Niveau BA2

EC 5

Docent
Eddy Ruys (Universiteit Utrecht)

Startdatum en looptijd
start: 2 september 2024
looptijd: 9 weken

Korte beschrijving inhoud van de module
De cursus begint met een korte opfriscursus schoolgrammatica, en een bespreking van de beperkingen van traditioneel ontleden in de onderwijspraktijk. Daarna wordt de overstap gemaakt naar de moderne, generatieve taalkunde, met een bespreking van de theoretische achtergronden daarvan, met name het Poverty of the Stimulus argument. Vervolgens bespreken we aan de hand van een aantal klassieke syntactische verschijnselen (werkwoordverplaatsing, vraagwoordverplaatsing, NP-verplaatsing) hoe een systematische theorie over de syntactische component van de mentale grammatica van moedertaalsprekers kan worden ontwikkeld, en hoe de syntaxis van het Nederlands zich verhoudt tot de grammatica van andere talen en het menselijke taalvermogen.

Doelen
De student raakt vertrouwd met traditionele en moderne theorievorming op het gebied van de van de syntaxis van het Nederlands.

Werkvormen

  • 3 off-line bijeenkomsten;
  • Wekelijkse teams-bijeenkomsten;
  • kennisclips;
  • cursusboeken en artikelen, en
  • praktische opdrachten

Dag waarop face-to-face bijeenkomsten plaatsvinden
Vrijdag (wschl. week 2, week 5, week 8 van de cursus), en schriftelijk tentamen

Toetsing
Schriftelijk tentamen

Literatuur
nog niet bekend