Alfa4all

Grieks II; Taalverwerving en Lysias (Oratio 12)

Niveau:
De cursus gaat door waar de cursus Grieks I is geëindigd. De stof van Grieks I wordt dus als bekend verondersteld.

EC: 5

Docent: Marije Derksen (Radboud Universiteit)

Looptijd: november 2022 – januari 2023

Doelen:

De cursist:

  • heeft kennis van het grootste deel van de grammatica van het klassiek Grieks, zowel morfologie als syntaxis;
  • breidt zijn/haar woordenschat verder uit;
  • kan genoemde kennis toepassen (a) in eenvoudige oefeningen en (b) bij het lezen en interpreteren van authentieke passages (Lysias 12);
  • heeft kennis van de belangrijkste achtergronden, genreconventies en een aantal stilistische kenmerken van de gelezen teksten (Lysias 12);
  • is in staat om een korte authentieke passage (ongeziene tekst) in goed Nederlands te vertalen;
  • kan inhoudelijke en grammaticale vragen over een bestudeerde authentieke passage beantwoorden.

Korte beschrijving inhoud:
Deze tweede cursus staat wederom in het teken van taalverwerving: grammatica (zowel morfologie als syntaxis), basisvocabulaire en leesvaardigheid. Met behulp van de Cambridge Grammar of Classical Greek maakt de cursist zich een tweede belangrijk deel van de Griekse morfologie en syntaxis eigen (o.a. correlativa, stamaoristus, θη-/η-aoristus, futurum, participium, infinitivus, modi). Daarnaast breidt de cursist zijn woordenschat verder uit m.b.v. de woordenlijst Logos (nr. 200 t/m 400). Dit alles komt samen in de nauwkeurige lectuur van passages uit Lysias, Tegen Eratosthenes (Rede 12).

Werkvormen:
De cursus bestaat uit wekelijkse (online) werkcolleges, instructie-video’s, veel oefening en zelfstudie. Er is tevens de mogelijkheid tot een extra contactuur voor vragen en oefening.

Dag waarop face-to-face bijeenkomsten plaatsvinden:
In overleg met de cursisten te bepalen, maar naar alle waarschijnlijkheid vinden de colleges op de vrijdag plaats.

Toetsing:
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen. Inleveropdrachten worden niet becijferd, maar dienen wel voltooid en ingeleverd te zijn om aan het tentamen te mogen deelnemen.

Literatuur:

De cursist dient aan te schaffen:

  • van Emde Boas, A. Rijksbaron, L. Huitink & M. de Bakker. The Cambridge Grammar of Classical Greek. Cambridge University Press (2019).
  • Hupperts & S. Veerman. Logos. Eisma (recente druk)
  • Een woordenboek Grieks-Nederlands, bijv. die van Montijn of van Muller & Thiel (vaak antiquarisch verkrijgbaar). Het gebruik van het woordenboek van Hupperts wordt afgeraden.

De docent verstrekt:

  • Griekse tekst, powerpoints en oefenmateriaal grammatica.